Stichting Burnout - op 1 A4 klik pdf
   Contactformulier (klik) - info@burnout.nl

Contact

info@burnout.nl of gebruik ons contactformulier (klik) .

Stichting Burnout is actief in vier landen: België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, op respectievelijk:
http://burnout.be
http://burnout.nl
http://burnout.fr
http://burnout.berlin (!)

   Home NL - Startpagina
Kies een onderdeel
Burnout diagnose Burnout diagnose
Burnoutsymptomen
Verschil burnout met...?
Test op burnout
Waardoor burnout?
Hoeveel burnout?
Burnout behandeling - herstel programma's
Wat veranderen?
Therapiesoorten
Wie speelt mee?
Wie betaalt het?
Typische burnoutsituaties
Loopbaanoriëntatie
Cijfers

Juridisch burnout

Wetenschap-onderzoek
Achtergrond & Contact
Burnout preventie
Burnout: omgeving of persoon?
Burnout preventie
Second Opinion bedrijfsarts
Studenten-burnout
HSP-hoogsensitief
Politiek arbeidsgerelateerde zorg
Voorbeeld tests – diagnose – herstelplan
Werkevers-burnout
Fysiologie-fysieke-kant-burnout
Werkgeversservice
Einde tijdelijk contract ziek
Burnout en vaststellingsovereenkomst
Arbeidsongeschiktheidsverzekering: uitkeren bij burnout
nog meer......
Vacatures Stichting Burnout

 

 

Diagnose burnout - geen DSM en geen IG!

Een diagnose is veel meer dan 'een woord'. Wat juridisch telt, zeker voor de rechter, is:
- sluit een diagnose aan bij richtlijnen?
- bij wetenschap?
- worden de juiste tests afgenomen?
- HOE wordt schriftelijk een en ander afgeleid en onderbouwd?
- wat is de (wetenschappelijke) competentie van de diagnosticus omtrent deze ziekte?

Lesa-NHG-NVAB richtlijn burnout met tests 4DKL, SCL 90 en Ubos: klik pdf

Nog uitgebreider, MET psychoeducatie: MDRL richtlijn burnout (klik pdf)

Omdat SB vrij vol zit qua diagnoses schrijven, een tip: http://burnoutdiagnose.nl - daar zijn ook artsen beschikbaar, naast psychologen.

Art. 7:453 BW, over 'goed hulpverlenerschap', verplicht om de richtlijn te volgen; afwijking is alleen toegestaan als EN afwijking richtlijn in voordeel patiënt is EN als niet-volgen schriftelijk wordt beargumenteerd.

Er is ook een KNMG richtlijn die hetzelfde bepleit: aansluiten richtlijnen, tests en wetenschap, transparant zijn, en de algemene toets van de wetenschap: een ander moet het experiment/de werkwijze om te komen tot de diagnose - over kunnen doen om te kijken of er het zelfde uit komt.

Voor psychologische zaken, en zeker 'occupational health psychology' zal het oordeel van een daarin gespecialiseerd psycholoog bv. al zwaarder meetellen dan de diagnose van een arts (specifieke achtergrond daargelaten).

Mede omdat alle bedrijfsartsen (NVAB) in 2014 collectief lijken te hebben besloten alle arbeidsgerelateerdheid te ontkennen, evenals alle beroepsziektes (of althans: met opzet niet op schrift te stellen) schrijft Stichting Burnout steeds meer diagnoses.

Wij zouden zeggen: laat ons eerst een in excel ingevulde 4DKL beoordelen (klik excel), dan kunnen wij al met 95% zekerheid inschatten of u burnout hebt. Als de indicatie 'ja' is, passen we alle relevante tests toe met gestructureerd interview en krijgt u van ons een geschreven diagnose. U kunt dus niet de uitslag 'kopen', wij blijven wetenschappelijk objectief, maar u kunt ons wel opdracht geven een diagnose op te stellen. Bijna altijd voelen mensen het goed aan, en volgt bij opdracht tot diagnosestelling ook een rapport dat e.e.a bevestigt en onderbouwt.

De uitgeschreven diagnose kan in twee varianten:

1) 'huisarts-gebaseerd'
2) 'basis'

Ad 1) 'huisarts gebaseerd' - uw huisarts is bereid de diagnose burnout in de mond te nemen of op zijn receptenblaadje te schrijven. Dit vereenvoudigt ons werk als Stichting Burnout om een complete rapportage te schrijven.

Ziehier een voorbeeld van een uitgeschreven diagnose 'huisarts-gebaseerd': klik pdf.

Kosten: 350 euro ex BTW. Vraag ons een rekening, en dan gaan wij aan de slag (wel vooraf te betalen).

Ad 2) 'basis' klik hier voor een voorbeeld van ons diagnoserapport burnout 'basis' op schrift- voorbeed heer 'Wimmelsen' (fictieve naam)

Let op hoe goed wordt aangesloten bij de richtlijnen, met tests enhoe een en ander is ingebed in wetenschap. Met een dergelijke diagnose van ons wint u van alle andere diagnosen - die meestal 'losse kreten' zijn, zonder inbedding in richtlijnen, tests en wetenschap.

Een diagnose rapport zoals bovenstaande op schrift kost 500 euro ex BTW. Ziehier de offerte in word (klik hier). Uiteraard schrijven wij alleen 'burnout' als wij dat oprecht menen.

Zoals op de homepage uitgelegd bevat 'basis' alle testen die in de NVAB lesa NHG richtlijn burnout staan: 4DKL, SCL 90, Ubos, soms BDI (Beck Depression Inventory).

In de diagnose nemen wij ook alle ontstaan van stress mee, vanaf de datum van in dienst komen. De opbouw in de stressbeleving is nl. heel belangrijk voor de diagnose, EN voor herstel: zonder ''die punten in de schoen te adresseren die wringen', is herstel moeilijk en terugkeer naar de oude plek alleen maar nog ziekmakender. Deze nauwkeurige stressanalyse (met testen in formele stress categorieen zoals die van de OSI, Occupational Stress Index) onderscheidt ons van 'concurrenten', die vrijwel allemaal 'de schuld' leggen bij het individu ('Hoe komt het dat uitgerekend JIJ burnout wordt') en leggen voor herstel de nadruk op 'vitaliteit', met weinig structuur en met weglating arbeidsgerelateerde context.

Voor een diagnose door een arts: of andere psycholoog dan bij Stichting Burnout: zie http://burnoutdiagnose.nl

Ook mogelijk: SB (Stichting Burnout) Deskundigenoordeel

U kunt nog éen stap verder gaan en een 'deskundigenoordeel' aan ons vragen. Bij een deskundigenoordeel UWV let men alleen op 'beschikbare uren', wij gaan veel verder: ons deskundigenrapport omvat een

- diagnoserapport 'basis'

PLUS

- een evaluatie van de acties van werkgevers en bedrijfsartsen, tegen de achtergrond van de relevante wetgeving (die wij erg goed kennen). Hier een voorbeeld van ons 'deskundigenoordeel Paula Graauwmans' (fictieve naam; pdf).

Kosten: 650 euro ex BTW. Mail ons op info@burnout.nl , in een offerte leggen wij u wat precies het nut is van een 'deskundigenoordeel door Stichting Burnout'.

Als u denkt later ooit een advocaat nodig te hebben: ons deskundigenoordeel vormt een IDEAAL FUNDAMENT waarop uw advocaat verder kan bouwen.

Als u reeds een advocaat hebt: raden wij u aan ons GEEN SB deskundigenoordeel te laten schrijven, maar de evaluatie van acties (soms non-acties) van werkgever en artsen aan de advocaat over te laten. Dan kan SB zich beperken tot haar 'leest': Arbeids- en Organisatiepsychologie, met name de stress kant van het arbeidzame leven in het bijzonder wanneer deze chronische stress uitmondt in burnout.

Ook is ons deskundigenoordeel uiterst geschikt om als bijlage mee te sturen met een aanvraag deskundigenoordeel UWV. Stuur dan als tweede bijlage richting UWV ook een geheel naar eigen wens ingevuld Plan van Aanpak, en maak bezwaar tegen werkgever zeggende (als het waar is): 'Werkgever stelt geen plan van aanpak voor, ik heb er wel een opgesteld, zie bijlage 2 (klik voorbeeld Pva blanco; klik voorbeeld Pva ingevuld fictief Coenen) . Als bijlage 1 doet u dan onze diagnose (basis of zeer uitgebreid) c.q. ons deskundigenoordeel. Vraag het UWV (en zet dat ook in uw Pva) dat werkgever verplicht wordt tot inkoop deskundig extern burnoutherstel, naar UW KEUZE. Immers, a) klik met therapeut is meest doorslaggevende factor of herstel slaagt (is bij alle therapieën zo, al decennia wetenschappelijk vastgesteld, zie google scholar) b) volgens WGBO (Wet Geneeskundige Behandel overeenkomst) is keuze van zowel BEHANDELAAR als BEHANDELMETHODE keuze patiënt/zieke werknemer. Voorschrijven behandeling door werkgever of arts is 'integriteitsschennis', ook conform artikel 11 EVRM (Europese Rechten van de Mens) - naast WGBO. Er geldt dus NIET: 'Wie betaalt, bepaalt'!

Zie voor 'rechten' verder http://burnout.nl/burnout-juridisch/index.html, of de vrij felle site http://reintegratie.theater.

Diagnose: Daarnaast kan er met 'biomarkers' worden bewezen dat er sprake is van burnout. Dat is wat duurder - maar voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering loont het! Zie onze pagina over biologische-fysiologische kant van burnout' (klik).

Bedrijfsarts contraproductief?`

Contact

info@burnout.nl of gebruik ons contactformulier (klik) .


De grote valkuil: DSM psychiatrie inclusief GZ psychologen

Er zijn twee takken van geneeskunde:

- arbeidsgerelateerde zorg, arbeidsgeneeskunde, 'occupational health'

- IG, individuele gezondheidszorg, met BIG en BIG nummer = psychiatrie = DSM-4

DSM 4 Nederlands (kort): http://www.mesters.nl/DSM%20IV.pdf

DSM 4 volledig online: Engels: https://justines2010blog.files.wordpress.com/2011/03/dsm-iv.pdf

met als wel bij uw verzekeraar declarabele psychiatrische (DSM) codes - klik lijst PDF

Burnout hoort onder arbeidsgeneeskunde: ziekten die eigenlijk alleen op het werk voorkomen. De laatste eeuw is 'arbeidsgeneeskunde' een aparte tak geworden - in Nederland in 1953. Alle wetenschap daarvan staat op http://scholar.google.com . Sinds 1974 is veel wetenschap ontwikkeld en daar te vinden, over burnout. HELAAS proberen veel artsen en GZ psychologen klanten te 'tillen': te doen alsof burnout niet bestaat, niet erkend is - het staat niet in hun psychiatrische boekje DSM, en dat klopt, het hoort er niet in thuis. Burnout is geen psychiatrische ziekte. DSM ziekten kunnen via uw ziektekostenverzekeraar worden gedeclareerd, en veel psychologen en artsen in de G(G)Z frauderen door de burnout richtlijnen en tests over te slaan, en u een heel andere ziekte aan te praten, zoals 'ongedifferentieerd somatoform' of 'depressie met antidepressiva'. Deze fraude is wijd verbreid in NL, de NZA ondezoekt deze maar heeft nog niet gerapporteerd. Het 'graaien' is tot alle beroepen doorgedrongen in Nederland. Pas dus op voor GZ, GGZ en artsen die niet geregistreerd staan als arbeidsdeskundig -

1) ze stellen met opzet een verkeerde diagnose om zelf te kunnen verdienen (zie wel declarabele lijst GGZ-psychiatrie - klik pdf - daar staat geen burnout op)
2) geven een verkeerde behandeling
3) hebben sowieso geen verstand van de arbeidscontext.

Deze neiging te frauderen, van de GZ sector, bestaat al decennia. Men zei tot 2012: 'burnout komt overeen met aanpassingsstoornis in DSM'. Om deze frauderoute weg te nemen, hebben ziektekostenverzekeraars in 2012 'aanpassingsstoornis' niet meer declarabel gemaakt. Maar 'wie wil frauderen, vindt altijd een weg', dus populaire 'wegschrijfetiketten' zijn tegenwoordig 'ongdifferentieerd somatoform', 'chronisch vermoeid', 'depressie'. De GGZ wil u geheid naar een stoornis toe praten die in DSM-4 staat, dit boekje: https://justines2010blog.files.wordpress.com/2011/03/dsm-iv.pdf - de gids van Amerikaanse psychiaters op apa.org. Burnout staat er uiteraard niet in, omdat burnout niet tot de psychiatrie behoort. De GGZ is dol op DSM-4 categiorieen omdat die meestal wel vergoed worden door zorgverzekeraars. Dat is de 'nationale diagnosefraude'. Hier is de lijst van mogelijke declarabele DSM codes; daar staat 'burnout' niet bij, dus wringt men zich in allerlei bochten om burnout te ontkennen en een heel andere code, uit de psychiatrie, te hanteren om omzet ten koste van u te kunnen maken - klik lijst declarabele DSM 4 codes pdf

Contact: email info@burnout.nl of gebruik het emailformulier (klik)

Burnout: onderdeel van Arbeidsgeneeskunde, occupational health

In 1884 introduceerde Otto von Bismarck de 'arbeidsgeneeskunde'. In de Eerste Wereldoorlog werd ook duidelijk dat bepaalde ziekten alleen in arbeidscontext (oorlogscontext) konden voorkomen, denk aan 'shell shock' (https://www.youtube.com/watch?v=SS1dO0JC2EE ). Denk ook aan de film 'Modern Times', van Charlie Chaplin uit 1936, de eerste 3 minuten - https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14&list=PLkqzviz5ifFKSSX8wBelTQqTRIOhw2O2d

Hiermee ontstond de 'Arbeidsgeneeskunde' omdat artsen van de IG, Individuele Gezondheidszorg, hier niets mee konden. Voor psychische zaken zijn wellicht psychologen geschikter dan artsen, maar ook bij psychologen vind je de tweedeling: Arbeids- en Organisatiepsychologen (uitstekend voor burnout), en GZ en GGZ psychologen die het psychiatrische boek DSM volgen, bij de ziektekostenverzekeraar declareren en geen enkel verstand hebben van arbeidscontext.

Arbeidsgeneeskunde is in Nederland 'kosten werkgever' - zie voor meer uitleg: onze pagina burnout-juridisch . Omdat werkgevers graag herstelkosten vermijden, EN OMDAT een deel van de GZ psychologen er graag 'bij graait', worden medewerkers met burnout klachten vaak met een kluitje in het riet gestuurd: naar de eigen ziektekostenverzekering, en de behandeling wordt onder een andere diagnose weggedeclareerd dan burnout. Dus: de kosten zijn voor u (premieverhoging), u krijgt de verkeerde behandeling, en de GZ mensen hebben geen enkel verstand van de arbeidscontext. Blijf dus, bij burnout klachten, BINNEN de arbeidsgeneeskunde en BIJ A &O psychologen!

Hoe vast te stellen: wel of geen burnout - richtlijnen en tests

Diagnose stellen 'wel of geen burnout' is redelijk eenvoudig. Met de Lesa richtlijn voor burnout en overspannenheid, de 4DKL, interpretatie 4DKL, Ubos en SCL-90 bent u er (klik desgewenst op elk van de drie blauwe woorden).

Van ons, psychologen en gepromoveerde biologen, kunt u gemakkelijk en gratis een 'eenszins uitslag' op schrift krijgen: wel/niet burnout. bovenstaande 4DKL in excel, stuur ons de uitslag en vraag om de online testen Ubos en SCL-90.

Echter, voor uw dossier en voor de overtuiging is het beter om een DIAGNOSERAPPORT aan te vragen: dat is dan inclusief de voorgeschiedenis, verbanden, burnout triggers, ingebed in richtlijnen en wetenschap. Mede door onze 10 jaar ervaring in burnout, en enorme lijst publicaties 'winnen onze diagnoserapporten altijd'. Zij kosten 250 euro ex BTW, er wordt uiteraard alleen burnout gediagnostiseerd als wij dat oprecht menen, en het is van tevoren over te maken.

Een voorbeeld diagnoserapport op schrift, (fictief) heer 'Wimmelsen': Klik (pdf)

Voor een voorbeeldklant, 'Willemijn Beethoven', en haar volledige testuitslagen, diagnose, en burnoutherstelplan zie onze speciale voorbeeldpagina: http://burnout.nl/voorbeeld-burnout-tests-diagnose-herstelaanpak-mevrouw-Beethoven.html

Een voorbeeld Ubos (Utrechtse Burn Out Schaal = MBI = Maslach Burnout Inventory) met daarvoor SCL-90: een imaginaire Frederica Longobardi (klik PDF)

Als u als kandidaat daarnaast de 4DKL maakt in excel (klik) en weet dat DIT (klik) de interpretatiesleutel van resultaten is, krijgt u meestal een snel helder beeld.

Een burnout ziekte-beschrijving in termen van symptomen, cruciale kenmerken en definitie vindt u op onze pagina 'burnout symptomen'

Klik hier voor een voorbeeld diagnoserapport burnout op schrift - heer Wimmelsen (fictieve naam; pdf). Let op hoe goed wordt aangesloten bij de richtlijnen, met de testuitslagen.

Daarnaast bestaan er 'biomarkers' voor burnout; dat onderzoek is iets duurder, maar loont, zeker bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering, zie onze pagina over de fysieke kant van burnout - klik


Juridisch: wiens diagnose is doorslaggevend?

Juridisch geeft de meeste doorslag die diagnose die het meest nauw aansluit bij een richtlijn, en de tests van die richtlijn volgt, en het best onderbouwd is.

Dus: een conform richtlijn afgenomen diagnose van een psycholoog is juridisch veel meer waard dan een niet conform richtlijn gedane of niet onderbouwde richtlijn van een bedrijfsarts. Ons format diagnoserapport is volgens veel advocaten het beste onderbouwd, en heeft tot nu toe in rechtszaken altijd gewonnen.

Hulp nodig rondom bedrijfsarts?

Hulp nodig over de bedrijfsarts? Ga naar channel 'bedrijfsartsen' op disqus.com, link: https://disqus.com/home/channel/bedrijfsartsen/ ; de community zal je ook helpen bij je vragen!

Belangen om een arbeidsgerelateerde diagnose, zoals burnout, achterwege te laten

Betrokken partijen zoals werkgevers, bedrijfsartsen en GGZ kunnen ENORME financiele belangen hebben om geen diagnose te stellen, burnout=aanpassingsstoornis te ontkennen of u een andere diagnose aan te praten.

Een diagnose is ONMISBAAR voor het juridische dossier dat altijd wordt gevormd, en is ook ONMISBAAR om een burnout herstelplan goedgekeurd te krijgen. Zonder diagnose kan men met u qua 'reintegratie' alle kanten op.

Verder hangt van een diagnose ENORM VEEL GELD AF: als werkgever en bedrijfsarts van bezava premiedifferentatie af willen komen (zie http://bezava.com en samenvattingen 1 2 3) kunnen ze 2- 8 ton per werknemer besparen! (Kluwer: 'Gevolgen van de modernisering van de ziektewet). Dat geld moet dan het UWV ophoesten in plaats van werkgever.

Eerlijke werkgevers MET visie zullen - indien u volgens 4DKL richtlijn en testen burnout bent - de burnout erkennen, een burnouthersteltraject inkopen en als ze van u af willen, als u beter bent een outplacement traject aanbieden.

Echter, de nodige werkgevers zijn - samen met bedrijfsartsen - nogal corrupt en kortzichtig, en proberen een arbeidsgerelateerde diagnose te vermijden, een arbeidsconflict te laten ontstaan en u er juridisch uit te wippen, voordat u ooit een burnout diagnose van een arts op schrift heeft kunnen stellen...

Gouden tip: kies zelf bedrijfsarts voor second opinion en dien EIGEN PLAN VAN AANPAK in volgens werknemer-format! Klik hier op onze nieuwe pagina 'second opinion bedrijfsarts'

De grote financiële belangen waarom u moeilijk een diagnose 'burnout' op schrift krijgt

Werkgevers

Per 1 januari 2014 is Bezava ingevoerd; een 'ziek uit dienst' (ook bij tijdelijke contracten en payrollers) of binnen 28 dagen na 'gezond uit dienst' alsnog een ziekmelding bij UWV voor aanvraag WW, kan een werkgever 2-8 ton aan verhoogde premies kosten.

Werkgevers die niet op de hoogte zijn van ons zeer succesvolle slaagpercentage burnoutherstel (80% binnen 3-6 maanden), of minder integere werkgevers die Wet Verbetering Poortwachter willen omzeilen zijn bang dat 'eenmaal burnout altijd problemen betekent' en willen dus zeer graag een 'ziek uit dienst' voorkomen, en ZEKER een arbeidsgerelateerde ziekte zoals burnout.

Daarom zullen sommigen van hen:

 • nooit burnout op schrift stellen
 • geen externe burnout herstelhulp aanbieden
 • geen probleemanalyse maken
 • geen Plan van Aanpak maken met juiste diagnose en juiste herstelaanpak
  (tip: maak dat Plan van Aanpak zelf, dat mag ook als werknemer! Dien het in bij uw werkgever en mail ons een kopie).

  Als probleemanalyse bevelen wij aan de BBTI te maken (2 pagina word)
  evenals bovengenoemde burnout tests

Als een eerst sceptische werkgever WEL vertrouwen krijgt in de aanpak van Stichting Burnout, kan deze plotseling wel instemmen met een aanpak van ons.

Als ziekewerknemer kunt u het met dit voorbeeldbriefje (.doc) proberen - klik voor downlod

Als de werkgever een andere partij wil inschakelen voor extern herstel dan de werknemer: er moet CONSENSUS zijn volgens Poortwachter - gebruik dat dit voorbeeldbriefje .doc (klik)

Maar de belangrijkste invloed van sommige werkgever is het onder druk zetten van bedrijfsartsen: 'Als je burnout of een arbeidsgerelateerde diagnose op schrift stelt, hoef je volgende week niet terug te komen!' Daarom nu: bedrijfsartsen

Bedrijfsartsen

Alle bedrijfsartsen moeten de lesa richtlijnen inclusief tests volgen:
https://www.nhg.org/themas/artikelen/landelijke-eerstelijns-samenwerkingsafspraken-lesas

Als een bedrijfsarts dat niet vanzelf doet, is het een veeg teken!

Wij kunnen ons de volgende redenen voorstellen voor de niet-naleving door een bedrijfsarts:

 • onder druk gezet door P en O : 'Als je een arbeidsgerelateerde diagnose schrijft, hoef je volgende week niet terug te komen'. P en O is bang voor reintegratiekosten en bang voor bezava, de bedrijfsarts stelt zijn eigen portemonnee boven de eed van Hippocrates
 • de bedrijfsarts heeft weinig gevoel voor en weinig kennis van psychologische klachten zowel als immunologie

  Schrijf dan onderstaand voorbeeldbriefje aan uw bedrijfsarts (klik, word)

Ziehier 15 minuten discussieprogramma Van Liempt (RTL Z) met ook Stichting Burnout over het probleem van 'diagnose (of geen diagnose) door bedrijfsartsen': YouTube: ga met schuifbalk naar minuut 16 (het duurt tot minuut 30):

https://www.youtube.com/watch?v=udyt5K6Q8V4

Als dit niet helpt, hebt u anno 2017 slechts éen mogelijkheid: Stichting Burnout vragen een schriftelijke diagnose uit te brengen, in de variant 'basis' of 'zeer uitgebreid'. U hebt geluk als uw huisarts toevallig zou willen testen en documenteren, want meestal zijn artsen dusdanig politiek dat ze altijd elkaar dekken. Het idee 'second opinion bedrijfsarts' vinden wij dan ook een fopspeen van ex Minister Lodewijk Asscher, 'wereldvreemd ten aanzien van sociale zaken'.

GGZ

Wij vinden het voor de zieke werknemers erg triest dat na HSK, nu ook steeds meer GGZ-ers opzettelijk verkeerd gaan diagnostieren.

Burnout = aanpassingsstoornis in DSM 4 - 5 : 'De ontwikkeling van emotionele of gedragsmatie symptomen als reactie op (een) aanwijsbare stressor(en)". Code 309 in DSM 5.

Omdat burnout=aanpassingsstoornis sinds 2012 niet meer door zorgverzekeraars wordt vergoed (omdat het arbeidsgerelateerde zorg is, kosten werkgever) graaien de nodige GGZ-ers door een wel declarabele diagnose te hanteren, zoals

'ongedifferentieerde somatoforme stoornis'

'Wie aan deze stoornis lijdt, ontwikkelt onbewust lichamelijke klachten waarvoor geen medische reden gevonden kan worden. Een kenmerkende klacht is chronische vermoeidheid, maar ook verlies van eetlust en problemen met het maag-darmkanaal maken vaak deel uit van het ziektebeeld'. Code 300.82 in DSM 5.

De medische redenen zijn er bij burnout zeer duidelijk wel:

 • de op het werk ervaren en te beschrijven stressoren
 • de door verhoogde histamine uitscheiding bij stress verhoogde neuroinflammatie (te meten: IL-1, IL-6 en TNF-alfa)

  Bovendien geldt:
 • een 'restcategorie' als ongedifferentieerde somatoforme stoornis moet slechts gebruikt worden als geen 'echte' categorie van toepassing is. Het invullen van bijvoorbeeld een BBTI (klik) zou snel leren dat er een overdaad aan stressoren is en te weinig 'voedende' energie of beloning.
 • de duur van de ongedifferentieerde stoornis is minimaal zes maanden
 • laboratoriumonderzoek, inclusief immunologisch laboratoriumonderzoek, is aangewezen (te meten: IL-1, IL-6 en TNF-alfa)

HSK en GGZ willen graag burnout = aanpassingsstoornis als 'ongedifferentieerde somatoforme stoornis' bij de zorgverzekeraars declareren. Klik op HSK en GGZ en u kunt met bovenstaande kennis al zien dat zij met 'burnout' werven, maar de klant 'wegdeclareren' met 'ongedifferentieerde somatoforme stoornis'.

Lees ook groot burnout kenner prof. dr. Wilmar Schaufeli over diagnostiek van burnout: http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/079.pdf

Nog meer wetenschap is te vinden op Google Scholar, http://scholar.google.com; burnout = burnout, aanpassingsstoornis = adjustment disorder, ongedifferentieerde somatoforme stoornis = undifferentiated somatoform disorder.

Hier ook officiele uitleg Amerikaanse overheid (het land waar DSM van daar komt) van undifferentiated somatoform disorder: http://www.minddisorders.com/Py-Z/Undifferentiated-somatoform-disorder.html en dan ziet u hoe verkeerd het is burnout DIE diagnose mee te geven.

HSK en (delen van) GGZ passen de Ubos, Utrechtse Burn Out schaal, met opzet niet toe, ondanks geindiceerd bij burnout klachten, om de klant niet op 'gedachten te laten komen'.

Tip: vraag ook aan HSK of GGZ de schriftelijke diagnose op, uit uw patientendossier, op grond waarvan zij bij een zorgverzekeraar declareren. Daar zal geen 'burnout' als diagnose staan!

Rapporteer dit opzettelijke misdiagnostiseren ten behoeve van zelfverrijking aan dezelfde mensen als onder 'bedrijfsartsen', plus https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Slotwoord met emotie en 'ethisch appel'

Als Stichting Burnout weten wij hoe aangrijpend een burnout op zich al is.

Het doet ons veel VERDRIET dat de meeste omringenden van een burnouter de zieke werknemer niet helpen, maar NOG ZWAARDER in de 'drup' doen belanden door maximaal financieel hun slag te slaan, ondanks de eed van Hippocrates.

Wij vinden het zeer triest dat een deel van Nederland intussen afgezakt is op het niveau van 'corrupte bananenrepubliek'. Gelukkig is er in Nederland nog waarheidsgezinde pers, zoals RTLZ (niet: Volkskrant), een controle orgaan als de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en veel 'losse burgers' die deze toestanden onacceptabel vinden. Gelukkig hebben wij ook een Koning, dat kan ook helpen bij het terugkeren naar een 'rechtvaardig Koninkrijk'.

Last but not least bestaan Eerste Kamer en Raad van State door de bank genomen bestaande uit mensen die (o.a. vanwege hoge leeftijd) NIET meer gaan voor het eigenbelang, maar 'het beste voor het land' en nakomende generaties.

De Tweede Kamer bestaat voor een flink deel uit mensen die puur voor de eigen carriere gaan, maar de Eerste Kamer gelukkig niet.

Ons 'luiden van de klok' is volledig gebaseerd op liefde voor de medemens, compassie met de zwaksten en verdrukten (conform zowel Jezus als echte socialisten) en niet uit eigenbelang. Stichting Burnout hoeft nl. niet groter te worden en heeft geen winstbejag. Gelden die overschieten worden gebruikt voor cellulair en moleculair onderzoek om burnout fysiek aantoonbaar te maken, en om - bij schrijnende gevallen - armen bij de staan bij advocaatskosten.

Dit soort idelistische doelstelling staan ook in onze statuten uit najaar 2006, toen wij werden opgericht.

   

Stichting Burnout - De diepere en bewezen waarheid omtrent burnout